Disclaimer

Algemeen

U hebt toegang tot de webwinkel van Jilko waar U onze producten kan bestellen. Jilko behoudt te allen tijde het recht de inhoud van zijn webwinkel te wijzigen of aan te passen en/of producten te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen zonder daarvan voorafgaandelijk melding te maken.

Door de toegang tot en het gebruik van de webwinkel verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Beperkte aansprakelijkheid

Jilko spant zich in om de inhoud van de webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de webwinkel onvolledig en/of onjuist is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Jilko alle mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten. Jilko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke tekortkomingen.

De producten in de webwinkel worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid met betrekking tot hun beschrijving. De producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jilko.

Met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt specifiek een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jilko. Jilko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die in de webwinkel zijn opgenomen.

Traffic-Shop garandeert de goede werking van de webwinkel niet en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een storing of het tijdelijk (niet-) beschikbaar zijn van de website, noch voor enige andere schade, direct of indirect, die het resultaat zou zijn van gebruik van de website.

Intellectuele rechten

De inhoud van deze site, de lay-out, structuur, broncode, programmatie, afbeeldingen, foto’s, animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, audiovisuele werken, teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jilko, haar leveranciers of rechthoudende derden.

Kopiëren, verspreiden en/of elk ander gebruik van teksten, afbeeldingen of andere gegevens opgenomen in de webwinkel zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jilko, met uitzondering van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), of tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.